Preloader
Preloader

Na podlagi določb Zakona o društvih – Zdru-1-UPB2 (Ur.L. RS, št. 64/2011) je konferenca kluba dne, 20.1.2017, sprejela sklep o spremembi.

 

STATUTA MOTO KLUBA GRONSKA STREJLA

 

1.člen

Moto klub Gronska Strejla je prostovoljno združenje ljubiteljev motorjev, ki združuje in vključuje članstvo na amaterski podlagi.

 

2.člen

Moto klub Gronska Strejla je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Goričkega z okolico.

Delo Moto kluba in njegovih organov je javno.

Svoje člane klub obvešča:

 • s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba,
 • preko klubskega glasila,
 • preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča klub:

 • s tem, da so seje organov kluba javne in da se nanje vabijo novinarji ter druge oebe, ki izkažejo tak interes,
 • z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc,
 • prek drugih sredstev javnega obveščanja.
 
IME IN SEDEŽ
3.člen

Ime kluba je ”Moto klub Gronska Strejla”, v nadaljevanju klub, s sedežem v Budincih 23b, pošta Šalovci 9204.

Klub ima žig, ki je okrogle oblike s premerom 40mm, v sredini je znak kluba ”štorklja s čelado”, ob robu je v sklenjenem krogu sedež kluba ”Budinci 23b – Šalovci 9204”, nad znakom je v polkrogu napis ”MOTO KLUB”, pod znakom pa v polkrogu ime kluba ”GRONSKA STREJLA”.

 
NAMEN, NALOGE, MATERIALNA SREDSTVA IN NJIH VIRI KLUBA
4.člen

Namen kluba je združiti interese članov na področju motoristike in motoznanstva, kakor tudi združevanje v druge sorodne domače ali tuje oz. mednarodne organizacije s podobnimi nameni in cilji.

Naloge kluba so:

 • samoorganizacija,
 • aktivno vključevanje v življenje okolja v katerem klub deluje in s tem njegova popularizacija,
 • aktivnosti na področju organizacije srečanj s člani sorodnih domačih ali tujih organizacij,
 • izobraževanje članov na področju tehnike in prometne kulture ter
 • pridobivanje materialnih sredstev za nemoteno delovanje kluba in
 • ostale aktivnosti.

Klub opravlja tudi pridobitne dejavnosti skladno z določili Zakona o društvih ter le kot dopolnilne dejavnosti v obsegu, potrebnem za uresničevanje svojega namena, oziroma kot dopolnilne dejavnosti za potrebe uresničevanja nepridobitne dejavnosti kluba.

 • 104 – Začasni gostinski obrati
 • 300 – Strežba pijač
 • 890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

Navedene dejavnosti bo klub opravljal v okviru lastnih prireditev, srečanja motoristov, ki ga klub vsako leto organizira. Nadalje ob drugih prireditvah v okviru dejavnosti kluba (jubilejna srečanja, zaključna srečanja) ter ob drugih turističnih in športno-rekreativnih prireditvah lokalnega značaja.

 

5.člen

Klub pridobiva materialna sredstva iz:

 • naslova članarine,
 • prireditve,
 • sponzorstva,
 • donatorstva
 • pridobitnih dejavnosti,
 • daril in
 • drugih dohodkov.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

 

6.člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme konferenca.

Na redni letni konferenci člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik kluba.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva in drugimi predpisi s tega področja.

Klub ima svoj žiro račun odprt pri banki NLB d.d.

 
ČLANSTVO KLUBA
7.člen

Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije z veljavnim vozniškim dovoljenjem za vožnjo motornega kolesa, ki predloži upravnemu odboru pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba in plačeval članarino.

Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Nečlan kluba si lahko z donatorstvom in/ali s pomočjo pri aktivnostih kluba pridobi naziv ”častni” član kluba. Naziv mu podeli konferenca kluba na predlog organa ali člana kluba.

Prenehanje članstva:

 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije društva in
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar poda upravnemu odboru pismeno izjavo  izstopu.

Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred sodiščem obsojen na nečastno dejanje.

O izključitvi člana odloča odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep se izda v skladu z določbami disciplinskega pravilnika.

 
KLUB PRIVRŽENCEV (simpatizerji)
8.člen

V okviru kluba Gronska Strejla deluje tudi klub privržencev, ki združuje pripadnike kluba, ki pristopijo s podpisom pristopne izjave za klub privržencev, brez članarine.

Člani kluba privržencev (Fan klub) so hkrati tudi člani kluba, ki pa ne morejo biti člani konference in zato ne morejo biti voljeni v ostale organe kluba, prav tako pa ne morejo sodelovati tudi pri odločitvah v zvezi z delovanjem kluba.

Pravice simpatizerjev so:

 • da sodelujejo pri delu kluba,
 • da so seznanjeni s programom kluba,
 • da se na prireditvah kluba predstavljajo in so tudi upoštevani kot člani kluba in
 • da na željo in s plačilom članarine postanejo redni člani kluba z vsemi pravicami in obveznostmi, ki jih le ti imajo.

Obveznosti simpatizerjev kluba so:

 • da spoštujejo statut kluba in druge akte ter sklepe organov kluba,
 • da varujejo ugled kluba.

Člani kluba privržencev se pravno močno udeležujejo klubskih dejavnosti in z ostalimi člani predstavljajo celotno članstvo kluba – kluba Gronska Strejla v celoti.

 
PRIPRAVNIŠTVO V KLUBU
9.člen

Pripravništvo v klubu traja eno leto.

Motorist pripravnik mora predvsem spoštovati:

 • statut kluba,
 • biti vzor ostalim motoristom,
 • aktivno se vključevati v delo moto kluba,
 • mora hraniti dober odnos do članov moto kluba in članov drugih moto klubov,
 • ne sme sramotiti dobro ime in znak kluba.

Če po enem letu motorist pripravnik izpolni vse pogoje dane mu v začetku pripravništva, postane polni član moto kluba.

 
ORGANI KLUBA
10.člen

Konferenca kluba je najvišji organ kluba, ki voli vse ostale organe kluba.

Člani konference so vsi člani kluba, ki so na konferenco vabljeni pisno.

Konferenca je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če konferenca ni sklepčna se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je konferenca sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 (deset) članov kluba.

Konferenca odloča z večino glasov navzočih članov.

Konferenca analizira, obravnava in sprejema poročila organov kluba in sekcij kluba.

Izvolitev članov za organe kluba je javno, če konferenca z večino ne določi drugače. Predlagani član mora pristati na kandidaturo pred glasovanjem.

Konferenca kluba se mora sestati redno enkrat letno ali izredno po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 10-ih članov.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredno konferenco v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne konference ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.

Izredna konferenca sklepa le o zadevi za katero je bila sklicana.

 

11.člen

Naloge konference:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema, spreminja statut in druge akte kluba,
 • sprejema program dela kluba,
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter člane nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • skrbi za izvrševanje programa dela kluba,
 • odloča o višini članarine kluba,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in
 • sklepa o prenehanju kluba.

O delu konference se vodi zapisnik, ki ga podpišejo posredujoči, zapisnikar in dva člana.

 
UPRAVNI ODBOR
12.člen

Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi klub med dvema konferencama po programu in sklepih sprejetih na konferenci.

Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in vodje interesnih sekcij (sestavljen je iz šestih članov).

Predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika voli konferenca kluba za dvoletni mandat.

Upravni odbor se sestaja po potrebi vendar najmanj 4 (štiri) krat letno.

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa tajnik kluba.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj polovica članov.

 

13.člen

Klub lahko ustanovi sekcije.

Interesne sekcije se formirajo prostovoljno in na lastno pobudo. Člani sekcije izberejo svojega vodjo oz. predstavnika, ki jih zastopa v upravnem odboru.

Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom kluba.

Z svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

 
NADZORNI ODBOR
14.člen

Nadzorni odbor kluba sestavljajo trije na konferenci izvoljeni člani za mandatno dobo dveh let, ki med sabo izberejo predsednika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor spremlja delo organov kluba, se odziva na pritožbe članov in nadzoruje finančno poslovanje kluba. O nepravilnosti obvešča pristojne organe in o rezultatih svojega dela poroča na konferenci.

 
DISCIPLINSKA KOMISIJA
15.člen

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov neposredno izvoljenih na konferenci za mandatno dobo dveh let, ki med sabo izberejo predsednika.

Disciplinska komisija se sestaja po potrebi in deluje na osnovi pravilnika disciplinske komisije, ki ga sprejeme sama.

O svojem delu disciplinska komisija poroča na konferenci.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,
 • ne izvrševanje sklepov organov kluba in
 • dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu kluba.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 • opomin,
 • izključitev

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na konferenco kluba, kot drugostopenjski organ.

 
PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
16.člen

Pravice članov so:

 • sodelovati pri delu vseh organov kluba,
 • da aktivno sodelujejo in oblikujejo delo kluba,
 • da popularizirajo klub,
 • da se identificirajo s klubom,
 • pravica do pohvale in nagrade za uspešne aktivnosti v okviru in v dobro kluba.

Dolžnosti člana so:

 • da spoštuje statut kluba,
 • da aktivno sodeluje pri delu kluba in
 • da plačuje članarino.
 
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
17.člen

Član je disciplinsko odgovoren za delovanje v nasprotju statuta kluba in za vsako drugo ravnanje, ki je v nasprotju z interesi in ugledom kluba.

O prekršku odloča disciplinska komisija.

 
ZASTOPANJE KLUBA
18.člen

Klub zastopa s polno odgovornostjo predsednik kluba.

V njegovi odsotnosti zastopa klub podpredsednik ali nekdo izmed članov upravnega odbora po predhodnem pooblastilu predsednika.

 
PRENEHANJE KLUBA
19.člen

Društvo preneha:

 • po sklepu občnega zbora z večino navzočih članov,
 • s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu,
 • zaradi stečaja,
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja kluba preide premoženje kluba na Splošno bolnišnico Murska Sobota, proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.

 

20.člen

Ta statut začne veljati, ko ga potrdi pristojni upravni organ.

 

21.člen

Z veljavnostjo tega statuta preneha veljati statut kluba sprejet dne 25.1.2014.

 

Predsednik kluba

Goran Gungl

Na vrh